Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Τροφίμων

Το τμήμα συμβούλων της PCS HELLAS στελεχώνεται από προσωπικό με υψηλή επιστημονική κατάρτιση, εμπειρία και επαγγελματική γνώση στο αντικείμενό τους, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της. Επενδύουμε συνεχώς στην ανάπτυξη του γνωστικού αντικειμένου των στελεχών μας, θεωρώντας ότι είναι μονόδρομος για την παρακολούθηση των συνεχών εξελίξεων με στόχο τη διατήρηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.

Συστηματα Ποιοτητας

Με βάση το άρθρο 5 του κανονισμού 852/2004 οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών οφείλουν να εγκαθιστούν, να εφαρμόζουν και να διατηρούν σύστημα ελέγχου τροφίμων. Η εταιρία μας παρέχει τις εξής υπηρεσίες:

Βασικές αρχές HACCP

Για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με βάση την ευελιξία του άρθρου 5 του κανονισμού 852/2004, η εταιρία μας έχει δημιουργήσει σύστημα αυτοελέγχου βάσει των αρχών HACCP, με πλήρως τεκμηριωμένες διαδικασίες, το οποίο επιθεωρείται ανά τακτά διαστήματα.

Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης Τροφίμων

Για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις όπου απαιτείται ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων η εταιρία μας παρέχει τη δυνατότητα σχεδιασμού και παρακολούθησης των κάτωθι συστημάτων ποιότητας:

  • HACCP
  • ISO 22000
  • FSSC 22000
  • BRC
  • IFS

Προετοιμασια για Πιστοποιηση

Σε συνεργασία με την επιχείρηση και μετά την επιλογή φορέα πιστοποίησης αναλαμβάνουμε την υποβοήθηση της εταιρείας για την απαραίτητη προετοιμασία για την πιστοποίηση, την παρουσία του συμβούλου κατά την αξιολόγηση από τους επιθεωρητές του φορέα πιστοποίησης καθώς και την υποστήριξη για την άρση των όποιων μη συμμορφώσεων εντοπιστούν κατά την ανωτέρω αξιολόγηση.

Εκπαιδευσεις Προσωπικου

Η εταιρία μας εκπονεί προγράμματα εκπαίδευσης του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων στα κάτωθι πεδία:

  • Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων
  • Συστήματα ποιότητας
  • Εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις

Επιθεωρησεις Β' και Γ' Μερους

Κατά τις επιθεωρήσεις Β΄ μέρους ελέγχονται η υγιεινή των χώρων, το σύστημα ποιότητας και οι πρακτικές των εργαζομένων. Σκοπός των επιθεωρήσεων είναι η επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος ποιότητας.

Οι επιθεωρήσεις Γ΄ μέρους είναι μια αντικειμενική διαδικασία αξιολόγησης των υποψήφιων και εν ενεργεία προμηθευτών. Δίνεται η δυνατότητα στους πελάτες μας να διασφαλίσουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προμηθευόμενων ειδών σύμφωνα με τις προκαθορισμένες προδιαγραφές.

Πραγματοποιούνται από έμπειρα στελέχη της εταιρίας μας.

Food Labeling

Αναλαμβάνουμε την επισήμανση των παραγόμενων τροφίμων και τη σύνταξη των διατροφικών πινάκων με σκοπό την πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της εκάστοτε νομοθεσίας.

Το τμήμα επιστημονικών συμβούλων της PCS HELLAS επισκέπτεται τους χώρους σας, και σας προτείνει εξειδικευμένες λύσεις για την επιχείρηση σας.