P.C.S. Hellas Pst Controll Services P.C.S. Hellas Pest Control Services
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ HACCP

Ο αυτοέλεγχος ασφάλειας των τροφίμων είναι υποχρεωτικός για όλες τις εταιρείες που χειρίζονται τρόφιμα, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΚΥΑ 487/2000 και τον Κανονισμό της ΕΕ 852/2004.

Η ανυπαρξία ή ανεπαρκής εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου είναι μια από συχνές παραβάσεις που διαπιστώνει ο ΕΦΕΤ στους ελέγχους του και επιφέρει χρηματικό πρόστιμο.

Η εταιρία μας σας παρέχει την υπηρεσία «αυτοελέγχου» τροφίμων, με την οποία μπορείτε τηρείτε τις ισχύουσες απαιτήσεις της νομοθεσίας (νέες Υγειονομικές Διατάξεις, Κανονισμούς ΕΕ, Κώδικα Τροφίμων, και τους οδηγούς Ορθής Πρακτικής και περιλαμβάνουν:

 • Διενέργεια επιθεωρήσεων για τον έλεγχο τήρησης των προβλεπομένων αρχείων και διαδικασιών από εξειδικευμένο σύμβουλο ειδικό στην ασφάλεια τροφίμων, με γραπτή αναφορά των ευρημάτων
 • Συμβουλευτική υποστήριξη στην αξιολόγηση των προμηθευτών σας σε σχέση με την ορθότητα και πληρότητα των πιστοποιητικών τους
 • Παροχή συμβουλών για τις απαραίτητες διορθώσεις και διορθωτικές ενέργειες
 • Καθορισμό και έλεγχο των προγραμμάτων καθαρισμού, απολύμανσης-απεντόμωσης ελέγχου θερμοκρασίας και των άλλων κρίσιμων σημείων της εγκατάστασης σας
 • Ενημέρωση & εκπαίδευση των νεοπροσλαμβανομένων σε θέματα ατομικής υγιεινής, πιστοποιητικών υγείας και της εφαρμογής κανόνων Ορθής Πρακτικής Τροφίμων
 • Σήμανση των χώρων επεξεργασίας και αποθήκευσης των τροφίμων με τις απαραίτητες πινακίδες προειδοποιήσεων υγιεινής και ασφάλειας
 • Αξιολόγηση των εργαστηριακών αναλύσεων των τροφίμων του νερού και των επιφανειών και σχεδιασμό των αναγκαίων διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών βάσει των αποτελεσμάτων
 • Διαρκής ενημέρωση σχετικά με την τρέχουσα νομοθεσία για τα τρόφιμα, το υγειονομικό καθεστώς και τους κανονισμούς ορθής πρακτικής τροφίμων
 • Απλός και εύχρηστος τρόπος φύλαξης και αρχειοθέτησης των απαιτούμενων αρχείων σε ειδικό φάκελο-ντοσιέ

Με τον αυτοέλεγχo μια επιχείρηση που:

παρασκευάζει τρόφιμα ή υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, εμπορεύεται τρόφιμα ή πουλά και εγκαθιστά εξοπλισμό μπορεί να ελέγχει:

 • Τους Προμηθευτές (Είναι αξιόπιστοι; διαθέτουν τα κατάλληλα πιστοποιητικά;)
 • Τις Α' και Β' Ύλες & τα Υλικά Συσκευασίας (Είναι κατάλληλες;, υπάρχουν κριτήρια παραλαβής;)
 • Την Αποθήκη (Ελέχθησαν οι θερμοκρασίες, οι ημερομηνίες λήξης και η ποιότητα των υλικών;)
 • Τα Ψυγεία και καταψύξεις (ελέγχονται οι θερμοκρασίες τους;-πως τακτοποιούνται;)
 • Την Απόψυξη (πως γίνεται;)
 • Τις Σαλάτες και τα ωμά λαχανικά (Απολυμαίνονται;)
 • Τα Έτοιμα τρόφιμα (ελέγχονται οι θερμοκρασίες στο εσωτερικό τους;)
 • Τη Διατήρηση εν θερμώ (ελέγχεται η θερμοκρασία του μπεν- μαρί;)
 • Την Κρύα κουζίνα – γλυκά (ελέγχεται η θερμοκρασία κατά τη συντήρησή τους;)
 • Τις Επιμολύνσεις (τηρούνται οι προφυλάξεις;)
 • Το Προσωπικό (βιβλιάρια υγείας; Στολές; Σκούφοι; Εκπαίδευση;)
 • Τους Καθαρισμούς (υπάρχει πρόγραμμα καθαρισμών;)
 • Τα Απορρίμματα (τα χειρίζονται αποτελεσματικά;)
 • Το Νερό (ελέγχονται σε τακτική βάση οι παροχές του;)
 • Τα Έντυπα (συμπληρώνονται;)
 • τον Έλεγχο των κρίσιμων σημείων και των προαπαιτούμενων (τεκμηριώνεται με αρχεία;)
 • Οι Εγκαταστάσεις (κατάσταση; συντήρηση; ελλείψεις;)
 • Οι Μυοκτονίες- απεντομώσεις (γίνονται σε τακτική βάση; είναι αποτελεσματικές;)

Ο έλεγχος ασφάλειας των τροφίμων είναι υποχρεωτικός για όλες τις εταιρείες που χειρίζονται τρόφιμα, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία κατόπιν Κοινής Υπουργικής Απόφασης, (υπ. αριθμ. Υ1γ/ΓΠ/οικ 96967/2012 Υγειονομικής Διάταξη) που ενσωματώνει την οδηγία του κανονισμού 852/2004

Οι τρόποι ελέγχου ασφάλειας των τροφίμων μπορούν να γίνουν με τα εξής συστήματα:

 1. Με το πρότυπο ISO 22000:2005
 2. Με ανάπτυξη πλήρους HACCP δηλαδή, σχέδιο - Μελέτη HACCP
 3. Με τον Aυτοέλεγχο με τις αρχές HACCP, εφαρμόζοντας τις ορθές πρακτικές των εγκεκριμένων από τον ΕΦΕΤ οδηγών υγιεινής και ενσωματώνοντας τις βασικές αρχές του HACCP.

ΠΟΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις όπως Bιομηχανίες, ξενοδοχεία, Catering , Νοσοκομεία η εταιρείες μεταποίησης που δίνουν προϊόντα και αποτελούν προμηθευτές μικρότερων επιχειρήσεων η μαζικής εστίασης που ξεπερνούν τα 1300 γεύματα ημερησίως πρέπει να εφαρμόζουν είτε το ISO 22000:2005 είτε πλήρες HACCP

 

ΠΟΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΤΟΝ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟ ΜΕ ΑΡΧΕΣ HACCP

Οι μικρές επιχειρήσεις ανάλογα με την φύση και το μέγεθος και τη δυνητικότητα τους μπορούν να εφαρμόζουν τον Αυτοέλεγχο με τις Αρχές HACCP με την απαιτούμενη ευελιξία όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 του καν. 852/2004

Μερικά παράδειγμα τέτοιων επιχειρήσεων είναι :

 • καταστήματα μαζικής εστίασης
 • σούπερ μάρκετ
 • Ψιλικατζίδικα
 • κρεοπωλεία και ιχθυοπωλεία
 • αρτοποιεία και ζαχαροπλαστεία
 • εταιρείες αποθήκευσης και διανομής τροφίμων

Ένα απλό παράπονο πελάτη ή ένα διατροφικό σκάνδαλο όχι μόνο μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες για τη φήμη της επιχείρησης σας αλλά να θέσει σε κίνδυνο και την βιωσιμότητά της. Ενώ παράλληλα η μη τήρηση των απαιτήσεων αυτών μπορεί να επισύρει δυσβάσταχτα πρόστιμα από τις ελεγκτικές αρχές. Κλιμάκια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης κάνουν τακτικά ελέγχους σε επιχειρήσεις και μόνο στο Α’ τρίμηνο του 2015 έχουν επιβάλει πρόστιμα σε 134 επιχειρήσεις αξίας 806 χιλ. ευρώ!

Η PCS HELLAS μπορεί να σας καθοδηγήσει να εφαρμόσετε τον Αυτοέλεγχο με Αρχές HΑCCP και τα υπόλοιπα συστήματα ασφαλείας τροφίμων (ISO 22000:2005, HACCP ) γιατί είναι μια εξειδικευμένη εταιρεία στην ασφάλεια των τροφίμων, προσφέρει τεχνογνωσία και πλήρη υποστήριξη από έμπειρα στελέχη τεχνολόγους τροφίμων -επόπτες δημόσιας υγείας και Γεωπόνους παρέχοντας συμβουλές και εκπαίδευση στην Υγιεινή και Ασφάλεια των τροφίμων και εναρμονίζει τα συστήματα σύμφωνα με τις εκάστοτε αλλαγές στην Νομοθεσία.

 
Corner Created by Linakis Digital
Blank
Sitemap      
© PCS HELLAS       Created by Linakis Digital
Blank